Prihlásenie
             

Informačný systém ŠRVŠ

Názov projektu: „Medzinárodný portál pre podporu dobrovoľníckych aktivít mládeže“ 

Projektový partner ŠRVS: ACSA

 

Kto je ACSA ?

Akademické centrum studentských aktivit – ACSA je neziskové občianske združenie,  ktoré okrem iných aktivít pomáha a vytvára priestor pre všetkých aktívnych študentov na území Českej republiky, a to nie len v oblasti akademickej samosprávy, ale aj v rámci ich aktívneho pôsobenia v študentských organizáciách a spolkoch.

Čo ACSA robí ?

-          vzdeláva študentov vo vysokoškolskej legislatíve

-          vykonáva výskum v oblasti fungovania akademických senátov a v oblasti študentského hodnotenia kvality vzdelania.

-          vytvára sieť študentských organizácií z celej Českej republiky.

-          zaisťuje poradenskú činnosť v oblasti fungovania študentských organizácií a študentských častí akademických senátov.

-          rozširuje povedomie o projektovom riadení na vysokých školách

-          vytvára elektronickú databázu študentských organizácii a ponúka im svoj  informačný systém (IS) pre uľahčenie ich fungovania.

-          zúčastňuje sa celoštátnych a medzinárodných konferencií, vďaka ktorým získava najnovšie informácie.

Viac informácií nájdete na webovom sídle ACSA: www.acsa.cz  

 

Cieľ projektu

            Cieľom projektu je inovovať a rozširovať existujúci portál ACSA vrátane informačného systému, v ktorom pribudnú nové funkcie a moduly (aktuálnu verziu portálu nájdete tu) a zároveň príprava slovenskej mutácie informačného systému, ktorej cieľovou skupinou budú aktívni študenti slovenských vysokých škôl. Na slovenskom portáli, po vytvorení databázy aktívnych študentských iniciatív, sa vytvorí priestor pre realizáciu a šírenie dobrovoľníckych aktivít medzi študentov.

 

Zámerom ŠRVŠ pre participáciu na projekte je takto naďalej podporovať študentský aktivizmus v rôznych podobách, vytvoriť jednotnú, priebežne aktualizovanú, databázu aktívnych študentov a študentských organizácií z celého Slovenska s konečným cieľom zastrešenia tejto novovytvorenej platformy. Vytvorenie priestoru pre aktívnych študentov prispeje k naplneniu jedného z našich hlavných cieľov – vychovávaniu uvedomelých, aktívnych a kriticky mysliacich študentov, ktorí budú hybnou silou našej demokratickej spoločnosti.

 

Realizácia projektu - ŠRVŠ

Doba trvania: 36 mesiacov (2015 – 2018)

Výstupy: vytvorenie slovenskej verzie informačného systému, organizácia propagačného podujatia pre cieľovú skupinu, účasť na medzinárodných poradách, vytvorenie a aktualizácia celoslovenskej databázy študentských iniciatív, následná propagácia informačného systému

 

Súčasný stav

Prebiehajú prípravné práce v súčinnosti s projektovým tímom ACSA

 

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov